அக்கா சந்தேகம் கேட்கலாமா – 1

(Tamil Sex Stories - Akka Santhegam Ketkalama 1)

Raja 2014-01-18 Comments

This story is part of a series:

Tamil Sex Stories – அக்கா சந்<3தகம் (சோக்கலரமர tamilsex

என் ப்பயர் ராகினி. வயது இருபத்தி எட்டு ஆகிறது. வீ ட்டில்நுப்பஎ,
அண்ணன்கள் இரண்டு (3பர். பிறகு தம்பி நரன் ஓருத்தி தான், படிப்பு
முடிந்து 0வனலககு$ கிசல்ல பீவண்டிய அவசியம இல்னல அதனஎல்
வீ ட்பழீலபீஉஇருப்பது என் வழக்கம்.

திருமணத்திற்கு (வசி 6பசி6ய நாட்கள் 6பானது தரன் மிச்சம், இது
வனர ஏதும் அனமயவில்னகப என்பனரடு படித்தவர்கள் எல்லஎம்
குழந்னதகள் (முக்தியமர்க ப்சக்ஸ்ல நல்லர சநறிதரஷமர இருப்பனத
பார்த்து ஏங்கிப் (பெஎனது என்லமீவர நிச்சயமஎன உண்னம) மற்றும்
கலாவரகபீளரடு எங்கஎவது வழியில் பரர்த்தரல் ப்பாறரனமயரக
இருக்கும். அவர்களின் உடல் அழகும் 0நருக்கமும் என்னன பாடரய்

படுத்தும்.

எனக்கு 6தரஷம் என்று எசால்லித் தரன் திருமனாம் தள்ளி தள்ளிப்
(ப்பீரனது. ஆனால் என் ஏக்கம் அதிகமரனது தரன் சத்தியமரன
உண்னம. அப்படி ஓரு நரள் ஏங்கிப் 0பாய’ கிடந்த எனககு என? தேளழி
தஎன் ஜடியர கிகஎடுத்தஎள். பக்கதது வீ ட்டிவாசங்க இருந்தர வனளச்சு
6பாட்டுக்க. உன? ஆனசயும் ஏக்கமும் த்ரும் என்று ப்சரல்லி விட என்
மனது அனதயும் எண்ணி எண்ணி ஏங்க கிதரீடங்கியது,

அதற்கு ஏற்றஎற் 6பால் எங்கள் வீ ட்டிள்மற்எறரரு பக்கத்றாலபீய
குடும்பம் இருப்பதும் வசதியரகத் தரன் இருநதது ஆனரல் மனதில்
க்ஸ்ன சலனம். க்ச இது 0தனவயஈ.’ இது வளர ஒழுங்கரா,
வரழ்ந்தரச்சு. இனி (3மலும் அப்படியே இருந்துடலஸிம என்று.

ஆனரல் உடல் பசியும் ஆனசயும் என்னன மதி மயங்க எசய்த்தது.

பககதது வீ ட்பநீலைளவரன குடும்பம். கணவன். மனனவி. மற்றும்
இரு னபயன்கள். முத்தவன் 6வனலக்குச் கிசல்றெரன். (பெரு
(ர்க்ரகுல். சின்னவன் கர்பிலஜ் படிக்கிறரன். (பெரு ஆனந்தன்.
இருவரு0ம என்னன விட இளயவர்கள’ தஎன், அதிலும் சின்னவன்
ஆனந்தன் அக்கஈ அக்கர என்று சுஉப்பிடும் 0பாது 0ராம்ப0வ
சந்கீதரஷமரசு இருந்துச்சு முன்னரடி. எல்லரம் இப்ப இவன்
க்ஸ்னியரவது உள்சேள பேரகாத” என்றும் எண்ணும் அளவுக்கு ஏங்கிக்
கிடந்த எனககு அவன் சஉப்பிடுவது ஒரு மரதியரத் தர்ஸ் இருக்கு.

அள்றும் அப்படித் தரன். வீ ட்ப்துணிகனளயும் பக்கிகட்டையும்
எடுத்துக் எகரண்டு கிணற்றுக்கு (பெரனேன். (எங்க வீ ட்டுரிள்
பக்கத்தில கிணறு இருக்கு| வீ ட்பநீலரேஉஇருப்பதரல் பிரா அதிகமர்க

உப6யரக்கிப்பது இல்னல. அன்றும் அப்படிகீய.

மஞ்சள் நிற ப்னவுளமம். கரு நீல நிறத்தில் புடனவயும். ப்வள்னள
கலரில் உள்பரவரனட, (நன்றரக நினனவு இருக்கு முதல் முனறயரக

ஆடவனின் ஸக பட்டு சுகத்னத அறுபவித்தது மறகக முடியும”,
கிணற்றில் வரனிளய விட்டு தண்ஸீ ர்எடுத்து பககிகட்னட நிரப்பி
துணிகளள ற னவத்0தன். பின் குடத்தில் தண்ஸி ‘ரஎடுத்து

வீ ட்டினுந்நிறப்ப ஆயத்தமஸின அப்பீபாது வந்தரன் ஆனந்தன்.

என்னக்கரீ பண்ணுறீங்க எபாழுகீத (ப்புரகனல நரன் 0வணா

உதவட்டுமஈ!

எதுக்கு ஆனந்தஸ நீ படிக்கிற 6வனளய பாரு என்று எசால்வி
குடத்னத தாக்க முயற்சித்யீதன், னக வழுக்கி குடம் நழுவ அவன:
னகத்தர்ஸ்கலரக பிடித்து என்னக்கஈ சும்மர்த் தரீன் இருக்0கன்.
ரெஎம்ப பேஈர் அடிக்குது, நீங்க 8பாய’ தண்ணிய கிகாட்டிட்டு வரங்க,
நஎன் தண்ணிய நிறப்பறேன்.

எனக்கும் அவள: ப்சான்னது சரியர்கப்பட்டது. அதனரல் வீ ட்டிற்க்கு
குடத்னத தாக்கி ரெளண்டு எசன்று தண்னி ர்ந்தப்பலர்கோள்அடுத்த
முனற வரும் 0பாது ‘சத்தியமரக அது வளர 0சக்ஸ் பீலீங் இல்னலா
அவன: குடத்னத தாக்கி இடுப்பில் னவத்தரன& அப்6பாது னககள் என?
முனலனய உரச சற்று தடுமரறித் தஈன் (பெஸீனன். (ச்சு, பாவம்
ப்தரியரம பட்டு இருக்கும் என்று சமரதரனம் ப்சால்லிக்
ப்கரண்டரலும் மனது (இப்பீயஎது ஆனச அதிகமரனது, அனலபாய Akka Tamil Sex Stories

ஆரம்பாழ்வது’

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top